Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Наказ № 428/48 від 04.09.2000

Документ по состоянию на июнь 2008

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
 Н А К А З

 N 428/48 від 04.09.2000
 м. Київ

 vd20000904 vn428/48

 Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних
 досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

 На виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ), рішення колегії Міносвіти і
науки від 17.08.2000 р., з метою гуманізації освіти,
методологічної переорієнтації навчання з інформативної форми на
розвиток особистості людини, впровадження
особистісно-орієнтованого підходу до навчання та підвищення якості
й об'єктивності оцінювання Н А К А З У Є М О:
 1. Запровадити протягом I півріччя 2000 - 2001 навчального
року 12-бальну шкалу оцінювання навчальних досягнень у системі
загальної середньої освіти.
 2. Затвердити тимчасові критерії оцінювання навчальних
досягнень у системі загальної середньої освіти (додаток N 1) на
період переходу на 12-бальну шкалу оцінювання.
 3. Затвердити склад робочих груп з науково-методичного
забезпечення переходу до оцінювання навчальних досягнень учнів за
12-бальною шкалою з окремих предметів у системі загальної
середньої освіти (додаток N 2 в БД відсутній), поклавши загальне
керівництво групами на заступника Міністра Огнев'юка В.О. та
віце-президента АПН України Савченко О.Я.
 4. Інституту педагогіки АПН України (Бурда М.І.), Інституту
психології АПН України (Максименко С.Д.), Інституту проблем
виховання АПН України (Бех І.Д.), Науково-методичному центру
середньої освіти (Ляшенко О.І.), департаменту розвитку
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
(Романенко В.П.) до 1 листопада 2000 року завершити розробку
критеріїв і норм оцінювання.
 5. Центральному інституту післядипломної педагогічної освіти
(Олійник В.В.) провести у вересні - грудні 2000 року
науково-методичні семінари з питань психолого-дидактичного і
методичного забезпечення переходу на 12-бальну шкалу оцінювання
навчальних досягнень учнів.
 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огнев'юка В.О.

 Міністр освіти і
 науки України В.Г.Кремень

 Перший віце-президент
 Академії педагогічних
 наук України В.М.Мадзігон
 Додаток N 1
 Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
 у системі загальної середньої освіти
 Динаміка змін, що відбуваються в сучасному світі, вимагає
змін у підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів.
Визначення рівня навчального прогресу учнів є особливо важливим з
огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому результаті
повинна не просто дати людині суму знань, умінь чи навичок, а
сформувати рівень компетенції.
 Поняття компетенції не зводиться ні до знань, ні до навичок,
а належить до області вмінь. Власне, вміння - це компетенція в
дії. Отож, під компетенцією розуміються загальна здатність, що
базується на знаннях, досвіді, цінностях, нахилах, набутих завдяки
навчанню.
 Основними компетенціями, яких вимагає сучасне життя, є:
 громадянські, пов'язані зі здатністю брати на себе
відповідальність, брати участь у спільному прийнятті рішень,
урегулюванні конфліктів ненасильницьким шляхом, брати участь у
функціонуванні і розвитку демократичних інститутів суспільства;
 ті, що стосуються життя в полікультурному суспільстві:
розуміння несхожості людей, взаємоповага до їх мови, релігії,
культури тощо;
 пов'язані з володінням усною і писемною рідною та іншими
мовами;
 пов'язані з вимогами інформаційного суспільства, володінням
інформаційними технологіями, здатністю критично ставитися до
засобів масової інформації;
 щодо бажання і готовності постійно навчатися як у
професійному, так і в особистому та суспільному плані.
 З метою забезпечення ефективних вимірників якості навчальних
досягнень та об'єктивного їх оцінювання в основній та старшій
школі вводиться 12-бальна шкала оцінювання, побудована за
принципом сумування набутих знань, умінь і навичок з урахуванням
зростання рівня особистих досягнень учня. При оцінюванні вчитель
має враховувати рівень досягнень учня, а не ступінь його невдач,
до чого вчителя, як правило, спонукала чотирибальна система.
 При цьому перевідними (випускними) є усі оцінки 12-бальної
шкали оцінювання, які виставляються у відповідний документ про
освіту.
 Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є
такі:
 контролююча, яка передбачає встановлення рівня досягнень
окремого учня (класу, групи), дає змогу вчителю своєчасно
планувати й коригувати роботу й методику вивчення наступного
матеріалу;
 навчальна, яка передбачає таку організацію оцінювання
навчальних досягнень учнів, коли його проведення сприяє
удосконаленню підготовки учня, групи чи класу;
 діагностична, яка є основою діагностичного підходу в
діяльності вчителя, і допомагає йому встановлювати причини
труднощів, з якими стикається учень у процесі навчання, виявлених
прогалин у його знаннях та вміннях;
 виховна виявляється не тільки у меті і змісті завдань, але й
у методиці їх реалізації вчителем, у наступному коментуванні й
оцінюванні робіт.
 Важливу функцію при здійсненні оцінювання відіграють його
критерії. Залежно від ступеня оволодіння навчальним матеріалом
розрізняють чотири рівні його засвоєння та вміння оперувати ним:
 початковий;
 середній;
 достатній;
 високий.
 Критерії дають змогу здійснювати оцінювання навчальних
досягнень учнів у 12-бальній системі оцінювання:

-----------------------------------------------------------------
| Рівні | | Критерії |
| компетенції | | |
|---------------+----+------------------------------------------|
|I. Початковий | 1 |Учень володіє навчальним матеріалом на |
| | |рівні елементарного розпізнавання і |
| | |відтворення окремих фактів, елементів, |
| | |об'єктів, що позначаються учнем окремими |
| | |словами чи реченнями. |
| |----+------------------------------------------|
| | 2 |Учень володіє матеріалом на елементарному |
| | |рівні засвоєння, викладає його |
| | |уривчастими реченнями, виявляє здатність |
| | |викласти думку на елементарному рівні. |
| |----+------------------------------------------|
| | 3 |Учень володіє матеріалом на рівні окремих |
| | |фрагментів, що становлять незначну частину|
| | |навчального матеріалу. |
|---------------+----+------------------------------------------|
|II. Середній | 4 |Учень володіє матеріалом на початковому |
| | |рівні, значну частину матеріалу відтворює |
| | |на репродуктивному рівні. |
| |----+------------------------------------------|
| | 5 |Учень володіє матеріалом на рівні, вищому |
| | |за початковий, здатний за допомогою |
| | |вчителя логічно відтворити значну його |
| | |частину. |
| |----+------------------------------------------|
| | 6 |Учень може відтворити значну частину |
| | |теоретичного матеріалу, виявляє знання і |
| | |розуміння основних положень, за допомогою |
| | |вчителя може аналізувати навчальний |
| | |матеріал, порівнювати та робити висновки, |
| | |виправляти допущені помилки. |
|---------------+----+------------------------------------------|
|III. Достатній | 7 |Учень здатний застосовувати вивчений |
| | |матеріал на рівні стандартних ситуацій, |
| | |частково контролювати власні навчальні |
| | |дії, наводити окремі власні приклади на |
| | |підтвердження певних тверджень. |
| |----+------------------------------------------|
| | 8 |Учень вміє порівнювати, узагальнювати, |
| | |систематизувати інформацію під |
| | |керівництвом учителя, в цілому самостійно |
| | |застосовувати її на практиці, |
| | |контролювати власну діяльність, |
| | |виправляти помилки і добирати аргументи |
| | |на підтвердження певних думок під |
| | |керівництвом вчителя. |
| |----+------------------------------------------|
| | 9 |Учень вільно (самостійно) володіє |
| | |вивченим обсягом матеріалу, в тому числі |
| | |і застосовує його на практиці; вільно |
| | |розв'язує задачі в стандартних ситуаціях, |
| | |самостійно виправляє допущені помилки, |
| | |добирає переконливі аргументи на |
| | |підтвердження вивченого матеріалу. |
|---------------+----+------------------------------------------|
|IV. Високий | 10 |Учень виявляє початкові творчі здібності, |
| | |самостійно визначає окремі цілі власної |
| | |навчальної діяльності, оцінює окремі нові |
| | |факти, явища, ідеї; знаходить джерела |
| | |інформації та самостійно використовує їх |
| | |відповідно до цілей, поставлених |
| | |учителем. |
| |----+------------------------------------------|
| | 11 |Учень вільно висловлює власні думки і |
| | |відчуття, визначає програму особистої |
| | |пізнавальної діяльності, самостійно |
| | |оцінює різноманітні життєві явища і |
| | |факти, виявляючи особисту позицію щодо |
| | |них; без допомоги вчителя знаходить |
| | |джерела інформації і використовує |
| | |одержані відомості відповідно до мети та |
| | |завдань власної пізнавальної діяльності. |
| | |Використовує набуті знання і вміння в |
| | |нестандартних ситуаціях. |
| |----+------------------------------------------|
| | 12 |Учень виявляє особливі творчі здібності, |
| | |самостійно розвиває власні обдарування і |
| | |нахили, вміє самостійно здобувати знання. |
-----------------------------------------------------------------
 У перехідний період (I-ше півріччя 2000/2001 навчального
року) може застосовуватися як 4-бальна, так і 12-бальна шкала
оцінювання навчальних досягнень учнів. Вчитель може застосовувати
12-бальну шкалу лише в тому разі, якщо він ознайомлений з її
критеріями та вимірниками і застосування нової шкали не становить
для нього труднощів. Питання про використання тієї чи іншої шкали
оцінювання - на розсуд вчителя.
 Відповідно у класних журналах результати тематичних атестацій
(а також, якщо вчитель вважатиме за потрібне, поточного
оцінювання) в перехідний період також можуть виставлятися
відповідно до 4-бальної чи 12-бальної шкали.
 При цьому мається на увазі, що результати семестрової
атестації за підсумками I півріччя виставлятимуться в системі
оцінювання 12-бальної шкали. Відповідно вчителям, які
працюватимуть впродовж семестру за 4-бальною шкалою, потрібно буде
перевести оцінки у 12-бальну шкалу.
 Умовна схема переведення навчальних досягнень учнів з
4-бальної шкали оцінювання у 12-бальну*
____________
 * У перехідний період (I півріччя 2000/2001 навчального року)
вчителі, які оцінюватимуть навчальні досягнення учнів за 4-бальною
шкалою, можуть виставляти в журнал оцінки з позначками "+" та "-".

--------------------------------------------------------------
| Шкала | Оцінки |
| оцінювання | |
|---------------+--------------------------------------------|
|4-бальна шкала | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------+----------+----------+----------+-----------|
|Перехідна шкала|2- 2 2+|3- 3 3+|4- 4 4+|5- 5 5+|
|---------------+----------+----------+----------+-----------|
|12-бальна |1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 |7 | 8 | 9 |10 | 11 |12|
--------------------------------------------------------------
 Надруковано: Інформаційний збірник Міністерства освіти
України, N 19, жовтень, 2000 р.